Van de redactie

Af en toe valt er in de reactievergaderingen wel eens de opmerking dat "Wapenveld" niet te "theologisch" of althans niet teveel een blad voor theologen mag worden. Zo'n opmerking is als zodanig natuurlijk volkomen terecht, inzoverre men de redactie de taak toekent om het blad leesbaar te houden voor een breed publiek, althans voor een qua maatschappelijke en wetenschappelijke discipline geschakeerde lezerskring. Vakbladen op allerlei gebied zijn er al in overvloed, op sommige gebieden meer dan een gezond levend mens kan verwerken. "Wapenveld" probeert interdisciplinair te zijn, niet omdat zulks in de mode is, maar omdat, behalve de lezerskring de integratie van het godsdienstige en vak-wetenschappelijke dat vraagt. Natuurlijk ook omdat wij geen encyclopisch begaafde figuren meer kennen die vrijwel alle terreinen overzien en beheersen en die als het ware de integratie verpersoonlijken.
De geschetste overwegingen vormen wellicht één van de achtergronden ter verklaring van de themanummer-aanpak, die zich al jarenlang bij allerhande tijdschriften manifesteert, "Wapenveld" niet uitgezonderd.
Dit nummer biedt beschouwingen rond het thema "God en het kwaad". Zo'n thema klinkt rijkelijk theologisch in de oren. Die indruk is juist voorzover het thema, op één na, uitsluitend door theologen wordt behandeld. Die ene uitzondering is iemand die zich met de letterkunde bezig houdt. Maar juist uit de bijdrage van die zijde wordt duidelijk hoezeer het thema een algemeen-menselijke problematiek onder de aandacht brengt. Wie heeft in dit aardse lever niet te worstelen met het kwaad, de zonde en het lijden? Zelfs wie zegt niet in God te geloven stuit op de ellende en het onrecht in deze wereld, gegevens die de mens te machtig zijn. Wie echter door de Bijbel is aangesproken, komt nog veel dieper in de problemen, ook al willen sommigen het misschien doen voorkomen alsof op dit punt alles gladgestreken kan worden. Voor menigeen echter dal het bittere raadsel van het kwaad (en van de zonde verhouding tot de goede God en de goede schep.een gelovig probleem van de eerste orde blijven Toch blijven we ook in dit nummer volharden in de opvatting en het geloof dat we alleen door het kwaad in verband te brengen met God op de enig juiste wijze in de problemen komen, zonder er rationeel uit te komen.