Wij prediken een gekruisigde Christus

Maar heeft Zichzelf vernietigd...En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd. Filipp. 2:7, 8

Op de vraag hoe de preek moet zijn, wordt nogal eens geantwoord: zó dat God op 't hoogst verhoogd en de mens op 't diepst vernederd wordt. Daar is echter nog niet alles mee gezegd. De preek moet zo zijn, dat hij de mens drijft tot verootmoediging en vernedering voor God en tot verhoging en grootmaking van de Naam des Heeren. Maar in de prediking gebeurt meer dan dat de mens wordt neergeslagen. In de prediking vernedert Gód Zichzelf om de mens op te heffen uit zijn diepe val.

Wat Rome in de mis lichamelijk wil laten plaatsvinden, gebeurt op geestelijke wijze in de rechte prediking: God vernietigt Zichzelf en vernedert Zich, het Woord wordt vlees en het vleesgeworden Woord wordt bediend, uitgedeeld. De inhoud der prediking is Christus en die gekruisigd. Bediening des Woords wil zeggen: bediening van de vernederde God, van Jezus Christus, Die in de gelijkheid des zondigen vleses gekomen is, en Die zich gegeven heeft in de smadelijke dood des kruises tot een verzoening van onze zonden.
Jezus, die God gelijk was, nam de dienstknechtgestalte aan. Hij ontledigt Zichzelf. Niet een noodlot, niet eens de wil des Vaders wordt hier als oorzaak genoemd. Vrijwillig legt Hij Zelf de Godsgestalte af. In een incognito, in een slavengestalte zonder gedaante of heerlijkheid, verschijnt Hij. Geen stralenkrans om Zijn hoofd. We zien een kind in Bethlehem, een gewoon mens in Nazareth. Vlees en bloed kan ons niet openbaren wie Hij is.

God wordt mens. Maar daar blijft het niet eens bij. Hij doet nog een volgende stap in de diepte, de zelfontlediging herhaalt zich. Hij wordt geen groot of geëerd mens, Hij wordt geen gewoon mens, neen ook als mens vernedert Hij zich diep. Weer doet Hij dit Zelf. Gods Zoon wordt mens, en de Zoon des mensen wordt slaaf, voetenwasser, verachte, gevloekte. Zo is Hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruises. Zo heeft Hij Zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, opdat wij tot God zouden genomen en nimmermeer van Hem verlaten worden. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd. Verneder U dan en buig voor het kruis, opdat Hij ook U verhoge.