‘Het gaat om het God-met-ons-geheimenis van de Bijbel’

Dr. Henk de Jong over zijn weg in kerk en theologie

Abstract

In december 2019 kreeg dr. H. de Jong op 87-jarige leeftijd een eredoctoraat aan de Theologische Universiteit Kampen. Die universiteit, van de vrijgemaakt-gereformeerden, is gelegen aan de Broederweg. Meer dan een eeuw lang stond in dezelfde stad aan de Oudestraat ook de uit de Afscheiding voortgekomen Theologische Hogeschool, later die van de Gereformeerde Kerken Synodaal. Vlakbij de machtige Bovenkerk. Niet elke Wapenveld-lezer zal de naam van De Jong scherp op het netvlies hebben, laat staan het stratenplan van Kampen. Het protestantisme in Nederland was immers lange tijd een nogal verkaveld landschap en de wereld van hervormden en bevindelijken was een andere dan die van de neocalvinisten. Je kon de weg weten in Rotterdam, Utrecht en Apeldoorn, maar nog steeds verdwalen in Kampen en Amsterdam.

 Dr. H. de Jong is binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken een vooraanstaand theoloog. Actief in prediking en pastoraat vond hij in de randen van de dag ook tijd voor studie. Hij bekwaamde zich in het Oude Testament en publiceerde regelmatig. Tegelijk was hij een opinieleider door zijn bijdragen aan het Nederlands Gereformeerde kerkelijk tijdschrift Opbouw. En hij was lange tijd betrokken als docent bij de vorming van Nederlands Gereformeerde predikanten aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Die ontvingen ook nog wat ‘bijles’ via de eigen TSB, de Theologische Studiebegeleiding. Aan deze instelling werd ook een naar hem genoemde bijzondere leerstoel gevestigd.

Toen echter de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) niet doorging, verhuisde ‘zijn’ leerstoel mee naar Kampen. En kwam De Jong als het ware weer thuis bij de instelling waar hij zelf in de jaren ’50 studeerde: de vrijgemaakte Theologische Universiteit aan de Broederweg. Het eredoctoraat vormde van deze gang de bekroning. Dat kreeg hij niet – een beetje argwanend informeerde hij er wel even naar: ‘Daar is een eredoctoraat niet voor’ – omdat de vrijgemaakten en de Nederlands Gereformeerden zich weer verenigden maar toch vooral vanwege zijn eigen theologische verdiensten. In de laudatio wordt ‘zijn originele exegese en de praktische uitwerking voor de gemeente’ met name genoemd. Zijn theologische hoofdwerk uit 2002, het boek Van oud naar nieuw - De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament heeft een vaste plaats verworven in het onderwijs in Kampen.

Dit artikel komt een jaar na publicatie beschikbaar. Neem een abonnement als je het hele artikel nu al wil lezen.