Archief

“Doorwerking postmoderne ervaring kan vruchtbaar zijn voor gereformeerde oecumene.”

Herman Oevermans en Diederik Katsjaargang 47, nummer 1, februari 1997

Tijdens het CSFR-lustrumcongres over de kleine oecumene op 9 november vorig jaar verzorgde dr. Jan Hoogland een workshop onder de titel "Het postmoderne levensgevoel en kerkelijke eenheid". Daar verdedigde hij een aantal prikkelende stellingen zoals "kerkelijke verdeeldheid heeft veeleer te maken met gereformeerde scholastiek dan met postmodern levensge­voel of postmoderne onver­schilligheid" en "kerkelijke verdeelheid mag christenen er niet van weerhouden zich in Christus onderling verbonden te weten". Binnekort verschijnt er bij Buijten & Schipperheijn een bundel opstellen over de verhouding tussen filosofie en theologie. Het betreft hier een aantal lezingen - en reacties erop - die vorig jaar werden gehouden op een congres aan de Theologische Universi­teit van de vrijgemaakte kerken in Kampen. Dit congres werd georgani­seerd door de Kampense studentenvereniging FQI in samen­werking met de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte. Als sprekers traden o.a. op dr. G. van den Brink, prof.dr. W. Ouweneel en prof. H.G. Geertsema. Hoogland had daar ook een lezing zullen houden, maar wegens tijdgebrek kon dat niet doorgaan. Zijn bijdra­ge onder de titel "Orthodoxie, modernisme en postmodernisme" is wel in de bundel te vinden. Dit artikel vormde ook het uitgangs­punt van de workshop. Kerngedachten zijn ook in dit interview te vinden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/780/doorwerking-postmoderne-ervaring-kan-vruchtbaar-zijn-voor-gereformeerde-oecumene/

Lees verder