Archief

'Dit is mijn bloed.'

Ds. H. de Jongjaargang 48, nummer 2, april 1998

Een aardige anekdote uit het leven van David, zo zou ik het stukje uit 2 Samuël 23 willen typeren. David die zich in zijn strijd met de Filistijnen dicht in de buurt van zijn geboorteplaats Betlehem ophoudt en daar overvallen wordt door een jeugdsentiment. 'O, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Betlehem die bij de poort is!' Vroeger had hij het - stel ik mij voor - als opgroeiende jongen met zijn vriendjes vaak gedaan, als ze druk aan het ravotten waren geweest. 'Jongens, doen wie het eerst bij de bron is?' En daar vlogen ze dan heen om bij het heerlijk frisse water van de bron lafenis en verkoeling te zoeken. En nu, in het uur van het gevaar is er opeens het sterke verlangen bij David om dat heerlijke koele water nog weer eens te kunnen drinken. Maar helaas, dat is onmogelijk want Betlehem is op dat moment door de Filistijnen bezet. Verlangens kunnen niet altijd vervuld worden.

https://wapenveldonline.nl/artikel/277/dit-is-mijn-bloed/

Lees verder

Dr. H. Vreekamp over 'Hoe wilt Gij zijn ontmoet?'

Herman Oevermans en Wim Dekkerjaargang 48, nummer 2, april 1998

In het vorige nummer is het kader aangegeven van de vragen die ons dit jaar in de serie "Hoe wilt Gij zijn ontmoet" zullen bezighou­den. Daarbij is aangegeven dat de ontmoeting met God en het besef van zijn heiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar heiligheid blijkt geen ondubbelzinnige categorie meer te zijn in de moderne tijd, zoveel is ook duidelijk geworden. Van der Meer fulmineerde tegen het roekeloos afschaffen van de door de traditie geijkte vormen. Vanuit het besef dat de omgang met God - om zo te zeggen - niet los verkrijgbaar is. Wie dat wel meent kon weleens bemerken dat er geen tegenover meer is. Volgens Rohde is echter het concept van heiligheid een menselijk produkt dat in deze gefragmenteerde en geindividualiseerde tijden tal van verschillen­de vormen kan aannemen. Maar hoe zit het met deze contrentatie op het subject?

https://wapenveldonline.nl/artikel/278/dr-h-vreekamp-over-hoe-wilt-gij-zijn-ontmoet/

Lees verder

Verzakelijking van de politiek

Jan Verhoogtjaargang 48, nummer 2, april 1998

Kabinetten worden veelal op de inhoud van hun politiek gewaardeerd en bij de verkiezingen afgerekend. Zij kunnen echter ook worden beoordeeld op de wijze waarop zij politiek voeren. Maatstaven ter beoordeling daarvan liggen besloten in de grondideeën van de democratische rechtsstaat. Een centrale maatstaf is dat politiek in de geest der democratische rechtsstaat vanuit politieke overtuigingen dient te worden bedreven en verantwoord. Het paarse kabinet onder aanvoering van D66 onderscheidt zich door een zakelijk-pragmatische wijze van politiek voering en een daarbij aansluitende praktizering van het einde van de politieke ideologieën. Daarmee vormt het paarse kabinet een sluipend gevaar voor onze democratische rechtsstaat. Het is van groot belang dat in de Nederlandse politiek de band tussen politiek en politieke overtuigingen weer wordt hersteld.

https://wapenveldonline.nl/artikel/279/verzakelijking-van-de-politiek/

Lees verder

Willem Otterspeer over de biografie en de kunst van het bewonderen

Herman Oevermans en Johan Sneljaargang 48, nummer 2, april 1998

Willem Otterspeer kan de zon in het water zien schijnen. De AKO-prijs 1996 ging nipt aan zijn neus voorbij. Frits van Oostrum kreeg de prijs voor zijn boek over het leven van Jacob van Maerlant. Otterspeer noemt het een goede keuze. Al vindt hij zijn eigen boek over Bolland bepaald niet slecht. De Huizinga-lezing 1997 werd uitgesproken door de Engelse biograaf Richard Holmes en ging over de biografie en de dood (al is Holmes' conclusie dat de titel had moeten luiden: "Biografie versus dood"). Otterspeer beschouwt Holmes als een van de beste biografen die hij kent.

https://wapenveldonline.nl/artikel/280/willem-otterspeer-over-de-biografie-en-de-kunst-van-het-bewonderen/

Lees verder

Het beknelde landschap

Gerrit Holdijkjaargang 48, nummer 2, april 1998

'Panorama Nederland. Stad en land in proza en poëzie', zo luidt dit jaar het thema van de boekenweek. Een thema dat bepaald niet vreemd is aan de literatuur. Nog altijd, hoewel minder dan voorheen vermoed ik, vormen schilderingen van weersomstandigheden en impressies van het landschap onderdeel van literaire werken. Een verschijnsel als natuurlyriek bijvoorbeeld is zeldzamer geworden maar speelt nog altijd een, zij het bescheiden, rol in de vaderlandse literatuur. Hoewel ik meen te kunnen vaststellen dat natuur en landschap als elementen in de moderne romanliteratuur een zeldzamer wordende plaats innemen, zijn ze toch niet afwezig. Voorbeelden te over, maar deze elementen hebben een aanmerkelijk bescheidener plaats gekregen dan een halve of driekwart eeuw geleden het geval was. Het zou trouwens een misverstand zijn om bij deze vergelijking een kwantitatieve norm te hanteren. Immers, een enkel woord of een enkele zin kan voldoende zijn om een sfeerbepalende impressie op te leveren. Toch heb ik de indruk dat verreweg de meeste moderne romans door een thematiek gekenmerkt worden en zich in een cultuur afspelen waarbij min of meer uitgebreide aandacht voor natuurlijke omstandigheden als storend wordt ervaren. Er is eenvoudigweg geen plaats voor.

https://wapenveldonline.nl/artikel/281/het-beknelde-landschap/

Lees verder

Van pantservuist tot pantservest

D.J. Katsjaargang 48, nummer 2, april 1998

https://wapenveldonline.nl/artikel/282/van-pantservuist-tot-pantservest/

Lees verder

Van Theemutscultuur naar walkman-ego

Wim Dekkerjaargang 48, nummer 2, april 1998

https://wapenveldonline.nl/artikel/283/van-theemutscultuur-naar-walkman-ego/

Lees verder

Oriëntatie in de filosofie 2

Bart Cusvellerjaargang 48, nummer 2, april 1998

https://wapenveldonline.nl/artikel/284/orientatie-in-de-filosofie-2/

Lees verder