Archief

Redactioneel

Bart Walletjaargang 61, nummer 2, april 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/998/redactioneel/

Lees verder

Zorgethiek als cultuurkritiek

Ella Lobregt-van Buuren en Els van Wijngaardenjaargang 61, nummer 2, april 2011

Annelies van Heijst is sinds 2009 hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas aan de Universiteit van Tilburg. Ze doet onderzoek naar morele aspecten van het zorgend omgaan met ziekte en afhankelijkheid. Haar onderzoek staat dicht bij de praktijk; onder professionals, cliëntenorganisaties en mantelzorgers geniet ze een behoorlijke bekendheid vanwege haar gedachten over ‘menslievende zorg’. De kern hiervan is dat vaktechnisch correcte zorg een absolute voorwaarde is, maar dat zorg mensen pas echt goed doet als ze het gevoel hebben dat de zorgverlener hen ziet staan. En juist dit wezenlijke aspect van zorg, namelijk het werkelijk bestaan in de ogen van de ander, dreigt in de bedrijfsmatige en marktgerichte ‘cure’ en ‘care’ op de achtergrond te raken of soms zelfs verloren te gaan.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1000/zorgethiek-als-cultuurkritiek/

Lees verder

Over de werken der barmhartigheid (2)

Arjan Plaisierjaargang 61, nummer 2, april 2011

Over het ethos van de arbeid gaat het in deze tweede meditatie in de serie die scharniert rond Matteüs 25. Deze tekst, waarin in de verzen 35 en 36 de hongerigen, de dorstigen en de naakten optreden, en de werken der barmhartigheid dagen ons uit na te denken over ons werk. Vallen die werken van barmhartigheid buiten ons gewone leven, ons gewone werk?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1001/over-de-werken-der-barmhartigheid-2/

Lees verder

'Raak me niet aan'

Désanne van Brederodejaargang 61, nummer 2, april 2011

Eind 2009 ontmoettendominees en kunstenaars elkaar in de aanloop van het Extra Light Project. Kunstenaar Saša Karalić onderzocht in dit project de scheidslijn én het raakvlak tussen religie en kunst – wat resulteerde in een prikkelende installatie in de Amsterdamse Noorderkerk: felle verlichting (van buitenaf) gecombineerd met het naar binnen brengen van damp liet het kerkinterieur letterlijk verdwijnen. Schrijver en filosoof Désanne van Brederode werd uitgenodigd om een toespraak te houden. Over de verdwijnende kerk gesproken: de toespraak van Van Brederode – die we u hierbij aanbieden – bleef niet steken in het fascinerende schouwspel dat zich in dit bijzondere gebouw afspeelde, maar behandelde ook de zichtbare kerkelijke gemeente alsook de niet-zichtbare gemeenschap, het lichaam van Christus.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1002/raak-me-niet-aan/

Lees verder

Het lichaam van Christus

Ella Lobregt-van Buuren en Hans Teerdsjaargang 61, nummer 2, april 2011

Eind 2009 hield filosoof en schrijver Désanne van Brederode (1970) een toespraak in het kader van de kunstinstallatie Extra Light Project van de kunstenaar Saša Karalic. De toespraak had als titel 'De verdwijnende kerk' en kan als regelrechte paaspreek gekenschetst worden. In de lezing spreekt Van Brederode over het lichaam van Christus en haar eigen positie daarin. Reden voor een gesprek, want hoe kon Van Brederode - met haar wortels in de linkerflank van de katholieke kerk en met haar geschiedenis op zowel de antroposofische school als aan de VU - voor dit voornamelijk seculiere publiek zo onbevangen spreken over het lichaam van Christus?

https://wapenveldonline.nl/artikel/1003/het-lichaam-van-christus/

Lees verder

'Wat is de mens dat U aan hem denkt...?'

Stefan Paasjaargang 61, nummer 2, april 2011

Niet met een gedetailleerd schilderij, maar eerder met een serie ruwe schetsen kun je de mensleer van de Bijbel vergelijken. De ‘theologische gedachten’ over de mens in dit artikel vormen dan ook geen samenhangend systeem, maar meer een verzameling min of meer continue accenten die het Bijbelse spreken over de mens kenmerken.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1004/wat-is-de-mens-dat-u-aan-hem-denkt/

Lees verder

Oecumene in de schaduw van Dordt

Bart Walletjaargang 61, nummer 2, april 2011

In het vorige nummer van Wapenveld kondigden we aan dat wij een ongevraagde bijdrage zouden leveren aan het beraad hoe verder na de Nationale Synode van 11 december jl. Bert de Leede gaf in dat nummer de aftrap, in dit nummer dragen Bart Wallet en Wim Dekker een steentje bij aan de gedachtenvorming rond een vervolg.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1005/oecumene-in-de-schaduw-van-dordt/

Lees verder

Na alle gemeentevernieuwing is het tijd voor synodevernieuwing

Wim Dekkerjaargang 61, nummer 2, april 2011

Als 19-jarige student woonde ik zo’n forum over kerkelijke eenheid bij. Vertegenwoordigers van de protestantse kerken waren vertegenwoordigd. Bij de aftrap gaven de predikanten, want die vertegenwoordigden de kerken, aan dat zij allemaal een groot verlangen naar eenheid hadden. In hun gebeden, persoonlijk en in de kerk, dachten zij er ook vaak aan. Zij beleden ook vaak hun schuld over de verscheurdheid van de kerk in Nederland. Maar nadat zij zo wat gesproken hadden in de trant van die tollenaar achter in de tempel uit de gelijkenis van Jezus over het gebed, gaven zij aan het te betreuren dat de ander niet was zoals zij. Liep er in de kerkgeschiedenis geen rechte lijn vanuit Jeruzalem naar de christelijke gereformeerde kerk in Nunspeet? Een ander vroeg zijn collega’s om steun in de zorg voor de voortgang van de gereformeerde verkondiging in de hervormde kerk. En de gergemmer wilde zo graag anders, maar gehoorzaamheid aan de waarheid moet altijd zwaarder wegen. Hoezeer hij ook betreurde dat hij dit zeggen moest.

https://wapenveldonline.nl/artikel/1006/na-alle-gemeentevernieuwing-is-het-tijd-voor-synodevernieuwing/

Lees verder

Klein pruritisch vademecum

Marius Doornenbaljaargang 61, nummer 2, april 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1007/klein-pruritisch-vademecum/

Lees verder

Engel naast God

Ad Prosmanjaargang 61, nummer 2, april 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1008/engel-naast-god/

Lees verder

Wij zijn ons brein

Aart Nederveenjaargang 61, nummer 2, april 2011

https://wapenveldonline.nl/artikel/1009/wij-zijn-ons-brein/

Lees verder