Archief

Redactioneel

Herman Oevermansjaargang 54, nummer 4, augustus 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/132/redactioneel/

Lees verder

De vraag naar de deugd in een tijd van onbehagen

Ad Verbruggejaargang 54, nummer 4, augustus 2004

We leven we in een tijd waarin traditionele morele kaders of horizonten aan ernstige erosie onderhevig zijn. Zowel de christelijke religie als de traditionele ideologieën hebben hun vanzelfsprekendheid verloren en lijken cultureel gesproken niet meer richtinggevend te zijn. Tegelijkertijd kampen we met tal van problemen die cultureel en moreel van aard zijn en die vragen om een praktische stellingname. De roep om 'normen en waarden' neemt toe. De deugdethiek lijkt op het eerste gezicht het elegante antwoord te zijn op deze nood van onze tijd. Voor degene die niet veel op hebben met de christelijke traditie is haar herkomst in ieder geval niet verdacht: het gaat immers om een ethiek uit de traditie van het oude Griekenland. In deze deugdethiek vallen bovendien individuele zelfontplooiing, geluk, genot, morele vorming en gemeenschapszin samen. Er is geen sprake van 'onderdrukking' van het individu door algemene plichten; de enkeling heeft veeleer de speelruimte voor eigen afwegingen en kan afhankelijk van zijn situatie de juiste beslissing nemen - iets wat ons vanuit ons eigen vrijheidsideaal aanspreekt.

https://wapenveldonline.nl/artikel/133/de-vraag-naar-de-deugd-in-een-tijd-van-onbehagen/

Lees verder

Houdt voldoende afstand

Bert de Leedejaargang 54, nummer 4, augustus 2004

Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. I Johannes 2 vers 16 en 17.

https://wapenveldonline.nl/artikel/134/houdt-voldoende-afstand/

Lees verder

Een aantrekkelijke kerk

Bram van de Beekjaargang 54, nummer 4, augustus 2004

Er was een meisje uit de stad. Ze ging trouwen met een jongen van het platteland. Hij was niet alleen uit de provincie, maar ook nog ultra-reformatorisch. Hij nam het zwaar op. Ook zij was serieus, en zou het leven met hem gaan delen in zijn eigen omgeving. Er was een geweldige afstand te overbruggen, maar zij was diep onder de indruk van hem.

https://wapenveldonline.nl/artikel/13/een-aantrekkelijke-kerk/

Lees verder

Onherstelbaar “onttoverd”?

Koo van der Waljaargang 54, nummer 4, augustus 2004

Dat de modern-westerse beschaving een uitzonderingspositie inneemt in het landschap der culturen is al vaak opgemerkt. Zo schreef de antropoloog (en laatste gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea) Van Baal dat de godsdienstloosheid van de moderne samenleving "een novum (is), dat alleen uit de moderne beschaving bekend is" . Voor geen enkele bekende cultuur ook zijn techniek, management en economie zo gezichtsbepalend als voor de onze. De historicus Jan Romein bracht dit op de formule dat de vóórmoderne culturen ondanks de enorme verschillen aan de oppervlakte toch eenzelfde dieptestructuur vertonen, door hem als het Algemeen Menselijk Patroon (AMP) aangeduid. En dat de moderne cultuur van dit AMP de grote `afwijking' vormt .

https://wapenveldonline.nl/artikel/136/onherstelbaar-onttoverd/

Lees verder

De treden van de dagen

Wim van Dorpjaargang 54, nummer 4, augustus 2004

Op 28 mei 2001 werd door de Eerste Kamer de euthanasiewet aangenomen. Intensieve protesten hebben dat niet kunnen tegen houden. Opmerkelijk is dat er na de debatten kritiek werd uitgeoefend op de houding van de tegenstemmers. Met name de SGP en ChristenUnie werd verweten zich intolerant te hebben opgesteld. Hadden (christen-)tegenstanders inderdaad toleranter moeten zijn en veel eerder deze zaak moeten “vrijgeven”? Of hadden de voorstanders van euthanasie veel meer rekening moeten houden met de tegenstanders?

https://wapenveldonline.nl/artikel/421/de-treden-van-de-dagen/

Lees verder

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

J.M. van den Boogaartjaargang 54, nummer 4, augustus 2004

Het christendom heeft eeuwenlang morele principes en leefregels uitgedragen en opgeroepen deze in praktijk te brengen. Gezien deze traditie kan van christenen verwacht worden dat ze kunnen vertellen wat een goed leven is en hoe het geleefd moet worden. Als we kijken naar wat kerken en christelijke organisaties op dit moment betekenen in dit opzicht dan is de indruk dat ze zijn meegegaan in de relativering van het moreel (s)preken. Deze problematiek vormt het uitgangspunt voor de jaarserie van Wapenveld die ondergebracht is onder de titel “in een nieuw godzalig leven wandelen”. Het RRQR-bestuur wil op het aanstaande congres in het najaar bij deze thematiek aansluiten en er tevens een eigen invulling aan geven. De ontwikkelingen in de eenwording van Europa doen ons vragen naar de rol van de kerken daarin. We willen de vraag stellen wat het christendom heeft betekend voor het goede (samen)leven in Europa en wat het in dit opzicht kan betekenen in de toekomst.

https://wapenveldonline.nl/artikel/135/wat-drijft-de-volken-wat-bezielt-ze-toch/

Lees verder

Gerechtigheid verhoogt een volk

Cor Verkadejaargang 54, nummer 4, augustus 2004

Dat het christelijke geloof en juristerij veel met elkaar te maken hebben, blijkt niet alleen uit de feiten dat de twee kernwoorden van de Heilige Schriften ´genade´ en ´recht´ zijn en dat veel groten in het koninkrijk der hemelen - onder wie Luther en Calvijn niet de minste bewijzen zijn - aanvankelijk in de rechten geschoold werden, doch ook uit het feit dat er binnen de C.S.F.R./RRQR al weer enige decennia een juristenkring actief is die jaarlijks gedurende ongeveer vijf van wijs- en gezelligheid bol staande avonden nadenken over alles wat met een combinatie van genoemde twee kernwoorden te maken heeft.

https://wapenveldonline.nl/artikel/137/gerechtigheid-verhoogt-een-volk/

Lees verder

Wolken gaan voorbij…

Albert Noordegraafjaargang 54, nummer 4, augustus 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/228/wolken-gaan-voorbij/

Lees verder

Hoop op God

Albert Noordegraafjaargang 54, nummer 4, augustus 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/229/hoop-op-god/

Lees verder

Dichter bij het onuitsprekelijke

Bert de Leedejaargang 54, nummer 4, augustus 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/117/dichter-bij-het-onuitsprekelijke/

Lees verder

De verdwijning der engelen uit kerk en theologie

W.H. Dekkerjaargang 54, nummer 4, augustus 2004

https://wapenveldonline.nl/artikel/230/de-verdwijning-der-engelen-uit-kerk-en-theologie/

Lees verder